Bilde av Yaroslav Shuraev fra Pexels

Livsmestring for ungdom

Bilde av Yaroslav Shuraev fra Pexels

Livsmestringsgruppe for ungdomstrinneter er et livsmestringsprosjekt i regi av spesialpedagog Torunn Orm og gestalt psykoterapeut Karin Mohn Engebretsen. Prosjektet bygger på vår egen kompetanse og arbeidserfaring som vi har tilegnet oss gjennom 30 år. 

Prosjektet tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, og hvordan de kan lære å håndtere utfordringer i skolehverdagen på en bedre måte.  
I prosjektet fokuserer vi på livsmestring og helse og hvordan den enkelte selv kan bidra til forbedring av egen mestringsevne. Å fremme livsmestring handler om å legge til rette for å lære å forstå viktigheten av å utvikle en sunn fysisk og psykisk helse. For å danne grunnlag for en slik erkjennelse, legger vi vekt på både fysiske og mellommenneskelige aktiviteter både innendørs og utendørs. 

Vi legger til grunn for det arbeidet vi gjør i gruppen at gode relasjoner fremmer ungdommens psykiske helse og livsmestring. 
Livsmestring handler først og fremst om de positive kreftene i den enkeltes liv og at positive erfaringer som deles med trygge voksne og andre ungdommer fremmer trivsel og livsglede i situasjoner slik de oppleves «her og nå». Gjennom samtaler og aktiviteter ønsker vi å støtte ungdommene i å møte motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Sensitivitet, anerkjennelse og gjensidighet er sentralt for utviklingen av gode relasjoner. Det innebærer å fange opp den enkeltes uttrykk, signaler og behov og gi eleven reaksjoner som er tilpasset situasjonen. 

Når vi har det bra og trives, viser vi mye positive følelser som for eksempel glede, interesse og oppstemthet.
Slike følelser, samt fravær av negative følelser har nær sammenheng med både psykisk og fysisk helse. Positive følelser i ungdomsårene bidrar til trivsel og velvære, og til bedre mestring av utfordringer senere i livet. Relasjoner handler altså om å dele noe følelsesmessig sammen med andre, som igjen kan bidra til robusthet og motstandskraft, som gjør oss bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer.

Vårt menneskesyner basert på at hvert menneske bærer i seg enorme ressurser. 
I løpet av ungdomsårene modnes vi som mennesker og vi vil i stadig større grad være i stand til å ta ansvar for oss selv og våre handlinger. Gjennom gruppeveiledningen har vi som mål å bidra til å frigjøre mer av disse ressursene hos den enkelte. Som individer kan vi bare vokse og utvikle oss i et åpent samspill med våre omgivelser. Dette er et samspill preget av gjensidig påvirkning og gjensidig avhengighet. Den enkeltes personlige vekst forutsetter at vi har et åpent, støttende samspill med hverandre. Svikter et ledd i dette mellommenneskelige samspillet, virker det inn på hele personens funksjon og yteevne. 

Vår metodiske tilnærmingi arbeidet med ungdommene er basert på prinsippet: «Å lære er å oppdage». I praksis innebærer det å hjelpe den enkelte til å oppdage at stoffet de skal lære angår dem og at det de arbeider med på skolen har sammenheng med det som ellers er viktig for dem i livet.

Livsmestringsgruppene følger skoleåret.
En gruppe starter etter høstferien og avsluttes før vinterferien neste år. Neste gruppe starter etter vinterferien og avsluttes før høstferien. 

Velkommen!

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon

Mob Karin:    456 08 726
Mob Torunn: 481 09 887
post@interdevelop.no
Nesveien 320, 1514 Moss

BESTILLE TIME?
ELLER HAR DU SPØRSMÅL

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall